Rozwijanka Poradnia
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zakres świadczonych usług

Naszym głównym celem jest objęcie troskliwą opieką i wsparciem dziecka wraz z rodzicami i jego najbliższym środowiskiem. Służymy radą i pomocą w kwestiach związanych z diagnozą, terapią, wychowaniem, a także funkcjonowaniem dziecka w domu, przedszkolu i szkole.

Najważniejszym etapem jest właściwe ustalenie przyczyn trudności dziecka, dlatego oferujemy szerokie spektrum usług diagnostycznych:

 • diagnoza rozwojowa dziecka i nastolatka w każdym wieku,
 • diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, inne całościowe zaburzenia rozwojowe, diagnoza różnicowa z różnymi typami zaburzeń komunikacji),
 • diagnoza ADHD,
 • diagnoza logopedyczna,
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej,
 • diagnoza gotowości szkolnej,
 • diagnoza trudności w uczeniu się w tym dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,
 • diagnoza trudności w określonym środowisku - obserwacja dziecka w przedszkolu, szkole,
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli - pomoc w ustaleniu przyczyn trudności wychowawczych.

Po ustaleniu przyczyny obserwowanych trudności w funkcjonowaniu dziecka, proponujemy profesjonalne wsparcie obejmujące:

 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię procesów integracji sensorycznej,
 • zajęcia ogólnorozwojowe w formie indywidualnej i grupowej,
 • trening Umiejętności Społecznych,
 • superwizję i okresową kontrolę postępów.

Poradnia wydaje opinie w sprawach takich jak:

 • wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • potrzeba indywidualnego programu lub toku nauki.

Poradnia mieści się w Wieliczce przy ul. Bednarka 6