Rozwijanka Poradnia Szkolenia Regulamin szkoleń
Regulamin szkoleń

 

Regulamin szkoleń organizowanych przez NSPPP "Rozwijanka"

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Szkolenia jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka” z siedzibą przy ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka, zwana dalej Organizatorem.

SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://www.rozwijanka.pl/szkolenia

2. Oferta szkoleniowa określa: temat, program, termin, miejsce oraz koszty szkolenia.

3. Szkolenia kierowane są do nauczycieli/nauczycielek, pedagogów/pedagożek, psychologów/psycholożek, studentów/studentek, rodziców oraz innych specjalistów/specjalistek wyszczególnionych w ofertach szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia zgodnego ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej na adres szkolenia@rozwijanka.pl w wyznaczonym terminie lub wypełnienie internetowej karty zgłoszenia w przypadku szkoleń on-line.

2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Opłata szkoleniowa w wysokości zaznaczonej w ofercie szkolenia, powinna zostać uiszczona na konto Organizatora w terminie podanym w ogłoszeniu. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją uczestnictwa w szkoleniu.

4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia możliwy jest:

zwrot wpłaconych pieniędzy, jeśli rezygnacja następuje nie później niż 10 dni przed planowanym terminem szkolenia,

przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet innego szkolenia znajdującego się
w ofercie Organizatora,

zwrot wpłaconych pieniędzy pomniejszony o faktyczne koszty poniesione przez Organizatora, jeśli rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 10 dni przed ustalonym terminem;

5. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania Zaświadczenia jest uczestnictwo w min. 80% wykładów i warsztatów.

6. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma szczegółowy konspekt prezentacji, materiały
i narzędzia przydatne w codziennej pracy, bibliografię,

KOSZTY SZKOLENIA

1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do opłaty w wyznaczonym terminie na podane poniżej konto bankowe:

Alior Bank SA: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka”

ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, nazwa szkolenia

2. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzymuje fakturę w formie elektronicznej. Faktury
w wersji papierowej przygotowane zostaną dla osób, które uwzględniły tę informację w karcie zgłoszeniowej.

ZMIANA TERMINU/ODWOŁANIE SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika/Uczestniczkę kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez osobę uczestniczącą w szkoleniu lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników/Uczestniczek jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29. sierpnia 1997r. dane przekazane przez Uczestników/Uczestniczki szkolenia służą wyłącznie do celów komunikacji między osobami uczestniczącymi w szkoleniu a Organizatorem oraz realizacji usługi szkoleniowej.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika/Uczestniczkę dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go/jej o nowych promocjach i usługach.

4. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2018 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://rozwijanka.pl/szkolenia