Rozwijanka Poradnia Co oferujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Pierwsze lata życia to czas intensywnego wzrostu, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Nigdy później człowiek nie osiągnie rozwojowo tak wiele w tak krótkim czasie, jak dziecko w pierwszych sześciu latach swojego życia. Dlatego ten okres jest tak bardzo ważny. Jest swego rodzaju fundamentem, na którym stopniowo będzie powstawała dorosła osoba.

Czasem z różnorodnych powodów rozwój dziecka nie jest prawidłowy. W "fundamencie" pojawiają się luki, czyniąc go słabym i niestabilnym - brakuje umiejętności, które u innych dzieci kształtują się samoistnie. Wtedy konieczne jest wsparcie terapeutów, którzy kawałek po kawałku pomogą te luki zapełnić, tworząc mocną podstawę dla rozwijającego się człowieka.

Kto może być objęty wsparciem?

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez rejonową Poradnię Psychologoiczno-Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną dla danej niepełnosprawności. O wydanie takiej opinii mogą starać się rodzice dzieci, u których stwierdzono:

 • autyzm lub Zespół Aspergera
 • dysfunkcję wzroku
 • dysfunkcję słuchu
 • niepełnosprawność ruchową w tym afazję motoryczną
 • opóźniony rozwój psychoruchowy w tym rozwój mowy – kiedy dziecko funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej

Jakie są cele WWR?

 • Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka tak, by w możliwie maksymalny sposób wyrównać deficyty rozwojowe. Daje to szansę na dobry start dziecka w edukację i efektywne funkcjonowanie w środowisku społecznym.
 • Wsparcie rodziny poprzez udzielenie pomocy w rozpoznawaniu problemów dziecka i radzeniu sobie z nimi, w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka, udzielenie instruktażu odnośnie pracy terapeutycznej a także wsparcie emocjonalne rodziców.

Co proponujemy?

Dziecku przysługują bezpłatne zajęcia terapeutyczne w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W ramach tych godzin proponujemy:

 • indywidualną terapię psychologiczną lub pedagogiczną
 • indywidualną terapię logopedyczną
 • indywidualne zajęcia rozwijające
 • terapię integracji sensorycznej
 • rehabilitację ruchową
 • zajęcia w ramach grupy terapeutycznej
 • wsparcie rodziców – indywidualne oraz w ramach grupy wsparcia

Kto prowadzi terapię?

W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści:

 • psycholodzy
 • logopedzi
 • pedagodzy specjalni
 • fizjoterapeuci
 • specjaliści integracji sensorycznej
 • inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb

Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

By dziecko mogło być objęte wsparciem, rodzice muszą dostarczyć wydaną przez Poradnię Opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem.

Oto, co trzeba zrobić, by taką opinię uzyskać.

 • Ze strony internetowej rejonowej PPP należy pobrać druk wniosku o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz druk zaświadczenia lekarskiego na potrzeby Zespołu Orzekającego – dla mieszkańców powiatu wielickiego będzie to Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Słowackiego 29 (http://poradnia-wieliczka.pl)
 • Druk zaświadczenia lekarskiego powinien wypełnić lekarz specjalista prowadzący dziecko lub lekarz pediatra
 • Wypełniony wniosek rodziców, zaświadczenie lekarskie, opinię psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną w przypadku dziecka z zaburzeniami mowy należy złożyć w poradni.
 • W przypadku wątpliwości można umówić się na konsultację z pracownikiem poradni.

Jeśli dziecko nie było nigdy diagnozowane, a rodzice podejrzewają, że jego rozwój nie przebiega właściwie, warto umówić się na konsultację w Poradni.

Podstawa prawna umożliwiająca realizację WWR na terenie Przedszkola lub Niepublicznej Poradni:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. W sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. Poz. 1635)