Rozwijanka Poradnia Zasady funkcjonowania w okresie epidemii
Zasady funkcjonowania Poradni w okresie epidemii

Zasady funkcjonowania Niepublicznej Specjalistyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Rozwijanka” w okresie zagrożenia epidemiologicznego


Zalecenia dla pracowników:


1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i skorzystać z płynu do dezynfekcji.

2. Pracownicy poradni podczas kontaktu z osobami z zewnątrz ( w tym rodzicami i opiekunami dzieci) korzystają ze środków ochrony indywidualnej, w tym rękawiczek, maseczki. Podczas pracy z dziećmi dopuszcza się używanie przyłbic, które pozwalają dzieciom widzieć twarz osoby badającej.

3. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

4. Należy regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak włączniki świateł czy biurka.

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9. W miarę możliwości pracownicy powinni unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej.

10. Spotkania zespołów i rady pedagogiczne odbywają się w tym okresie w formie spotkań on-line.

11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m.in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

12. W gabinetach należy zabezpieczyć wszystkie materiały i pomoce, których nie można zdezynfekować każdorazowo po użyciu przez dziecko (pluszaki, sypkie materiały sensoplastyczne, ciastoliny).

Procedury podczas wykonywania czynności


1. Przed wykonaniem usługi pracownik przeprowadza wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (Ankieta wstępnej kwalifikacji). W przypadku przynajmniej jednej odpowiedzi „TAK” udzielonej przez rodzica, pracownik poradni odmawia przeprowadzenia badania lub zajęć.

2. Po przybyciu do poradni rodzic wypełnia powyższą ankietę i podpisuje się pod nią. Podczas kolejnej wizyty rodzic składa tylko podpis przy kolejnej dacie. Potwierdza tym samym, że u dziecka i osób, z którymi ma styczność nie obserwuje się objawów chorobowych, a także, że nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną.

3. Po wejściu do budynku dziecko wraz z opiekunem kieruje się na odpowiednie piętro (informacji, w którym gabinecie odbędą się zajęcia udzieli telefonicznie pracownik poradni). Oczekuje na terapeutę w wyznaczonej przestrzeni.

4. Pracownik ma prawo odmówić wykonywania usługi, gdy zaobserwuje objawy chorobowe u dziecka lub opiekuna. Przed wejściem do gabinetu, za zgodą rodzica i w jego obecności, pracownik może zmierzyć opiekunowi oraz dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.

5. Nie zaleca się uczestniczenia osób towarzyszących dzieciom, poza uzasadnionymi przypadkami. Osoba towarzysząca dziecku powinna być zabezpieczona w osłonę nosa i ust oraz rękawiczki, a także utrzymywać jak największy dystans.

6. Te części diagnozy, które mogą odbyć się telefonicznie lub on-line (wywiad, omówienie wyników), są przeprowadzane bez fizycznej wizyty w poradni.

7. Godziny przeprowadzanych zajęć i diagnoz planowane są tak, aby unikać gromadzenia się oczekujących osób. Rodzice lub opiekunowie oczekujący na dziecko przebywają w wydzielonej przestrzeni zachowując dystans min. 2 metry.

8. Dziecko powyżej 6 roku życia wraz z rodzicem przy wejściu do poradni dezynfekuje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne. Młodsze dzieci myją ręce wodą z mydłem z zachowaniem czasu 30 sekund. Rodzic zakłada worki na buty lub dezynfekuje buty na specjalnej macie. Dzieci, które mogą korzystać z maseczek wchodzą w nich na zajęcia. W gabinecie terapeuta umożliwi dziecku zastąpienie maseczki wygodniejszą przyłbicą.

9. W przypadku aktywności, których dziecko nie może wykonywać w rękawiczkach i z zasłoniętą twarzą, terapeuta lub diagnosta może poprosić o ich zdjęcie. Dzieci, które nie są w stanie zrozumieć sensu tych zabezpieczeń mogą zostać z nich zwolnione przez pracownika poradni.

10. Dziecko wchodzi na zajęcia wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, które również są dezynfekowane (np. książka do komunikacji).

11. Przy wejściu do gabinetu znajdują się duże pojemniki, do których wkładane są wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko i ew. towarzyszącego rodzica w tym buciki, okrycie wierzchnie, torebka rodzica, inne przedmioty. Zarówno dziecko, jak i rodzic nie mogą w trakcie pobytu w gabinecie korzystać z telefonu komórkowego.

12. Każdorazowo po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja gabinetu (wszystkich przedmiotów z którymi dziecko miało kontakt). Dezynfekowane są również przyłbice. Pomieszczenie zostaje wywietrzone oraz zapewniona jest przynajmniej 15minutowa przerwa.

13. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub osoby korzystającej z usług poradni informowana jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Pracownicy, a także opiekuni przebywający z dzieckiem stosują się do dalszych wskazań i poleceń. Osoba podejrzewana o zakażenie przebywa w odizolowaniu od innych osób (z dzieckiem przebywa opiekun lub pracownik poradni).

Zalecenia dotyczące odpłatności za zajęcia i kontaktu z sekretariatem


1. Sekretariat przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

2. Nie jest dopuszczalne płacenie za zajęcia do rąk terapeutów i diagnostów poza przestrzenią sekretariatu.

3. Odpłatność w formie gotówkowej przyjmowana jest tylko na miesiąc z góry, za odliczoną kwotę w godzinach funkcjonowania sekretariatu.

4. Pozostałych płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto Poradni. Dane do przelewu:

Alior Bank SA: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka”
ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii

Przed pierwszą wizytą zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców przygotowanym przez naszego psychologa mgr Oliwię Markowską.